Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden   Algemene voorwaarden van Bureau BVO MW.

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes

2.1 De aanbiedingen van Bureau BVO MW, zijn exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 Bureau BVO MW is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk doormiddel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

3.2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal Bureau BVO MW de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst

4.1 Bureau BVO MW zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bureau BVO MW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

Artikel 5 Meer- en minderwerk

5.1 Aan Bureau BVO MW opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.

5.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen Bureau BVO MW en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal alsdan door Bureau BVO MW aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.

5.3 Indien en voor zover Bureau BVO MW tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Bureau BVO MW verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

6.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Bureau BVO MW beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 Bureau BVO MW is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade (zoals lekkage ontstaan na ontstopping werkzaamheden).

6.4 Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor Bureau BVO MW voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 De vorderingen van Bureau BVO MW op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bureau BVO MW ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

7.2 In dat geval is Bureau BVO MW bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Bureau BVO MW schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Garanties

8.1 Bureau BVO MW bied geen garantie op uitgevoerde werkzaamheden.

8.2 Bureau BVO MW kan u niet garanderen dat uw probleem voorgoed is opgelost. Mocht u ons opnieuw inschakelen voor het opnieuw verhelpen van een probleem zullen wij u hiervoor onze gebruikelijke tarieven in rekeningen brengen.

Artikel 9 Gebreken

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bureau BVO MW

9.2 Bureau BVO MW zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bureau BVO MW slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

Artikel 10 Betaling

10.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.

10.2 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Bureau BVO MW en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Bureau BVO MW onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.5 Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,– per gebeurtenis.

10.6 Bureau BVO MW blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

10.7 Bureau BVO MW is ten alle tijde gerechtigd een start/ storing tarief aan de klant door te berekenen wanneer een probleem wel of niet is verholpen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bureau BVO MW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau BVO MW niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.

11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bureau BVO MW opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3 Indien Bureau BVO MW bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is Bureau BVO MW gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 De door Bureau BVO MW aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van Bureau BVO MW Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 13 Verplichtingen opdrachtgever

13.1 De opdrachtgever is ten alle tijde verplicht ervoor te zorgen dat de werkplaats goed en makkelijk bereikbaar is voor de monteur(s) van Bureau BVO MW. Mocht dit niet het geval zijn, zal Bureau BVO MW het start/ storing tarief aan de opdrachtgever doorberekenen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Bureau BVO MW en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bel Direct